top of page

Zverejňovanie

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, Bodvianska 4 Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. d), zákona č. 345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Materská škola podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. Od Zadania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 uvedeného zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazky s nízkou hodnotou

Kliknutím na pracovnú ponuku sa Vám zobrazí viac informácii

mbr.jpg

Zverejňovanie dokumentov

Zobrazenie zverejňovaných faktúr, zmlúv a objednávok

Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

  • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).

  • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

  • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

  • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.

  • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

  • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Žiadosť o poskytnutie informácií nájdete TU

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry: TU

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet: TU

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené: TU

d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať: TU

e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe: TU

bottom of page