top of page
Healthy Food

Zákonný zástupca odhlasuje stravníka každý deň do 7:30 hod.

V prípade, že stravník je zo stravy odhlásený a nastane zmena v zmysle skoršieho návratu k odoberaniu stravy, stravníka je nutné opäť prihlásiť.
Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas na odhlásenie zo stravy. Po tomto čase nie je možné odhlásiť stravníka z dôvodu vynormovania surovín a výdaja tovaru zo skladu. Stravu je možné odhlasovať mailom na adrese: jedalenbodvianska@gmail.com, alebo SMS správou na mobilnom telefóne s číslom: +421 910 414 443, prípadne prostredníctvom aplikácie WhatsApp.
Tento spôsob zároveň umožňuje odhlásiť stravníka cez víkendy a sviatky, prípadne po pracovnej dobe. Deti nie je možné odhlasovať a prihlasovať na stravu v triedach prostredníctvom učiteliek. Za neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje, strava bude automatický zaúčtovaná.

Stravné

Výška príspevku na nákup potravín z 2. finančného pásma sa určuje takto:
desiata 0,38 €
obed 0,90 €
olovrant 0,26 €


Stravná jednotka na celý deň je 1,54 €. Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa pre dieťa určuje vo výške 15 € mesačne paušálne. Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady je nevratný. Zákonný zástupca za každé dieťa, ktoré
odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza  príspevok na režijné náklady.

Možnosť stravovania

A : celý deň (desiata, obed, olovrant)
B : pol deň (desiata, obed) - len na základe písomnej žiadosti v rámci celého mesiaca

mbr-1024x681_edited.jpg

Druh stravy

1x v týždni múčne jedlo
2x v týždni jedlo s plnou dávkou mäsa
1x v týždni jedlo so zníženou dávkou mäsa
1x v týždni slané vegetariánske /bezmäsité jedlo /

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza prevodom na účet.
Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, spravidla do 5. dňa v mesiaci, najneskôr do 10. dňa na základe informácie o výške stravného spolu s variabilným symbolom (poprosím uvádzať pridelený variabilný symbol). Bez variabilného symbolu nie je možné platbu identifikovať.


Poznámka : do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Informáciu o výške stravného spolu s číslom účtu a prideleným variabilným symbolom dostane zákonný zástupca prostredníctvom mailu.

Účet školskej jedálne

Účet jedáleň MŠ Bodvianska: SK27 0200 0000 0043 4021 3051

Účet jedáleň MŠ Šíravská: SK 41 0200 0000 0044 0024 4256

Preplatky

V prípade preplatku na stravnom je možné túto čiastku vrátiť len na základe písomnej žiadosti. Tlačivo na vrátenie preplatku nájdete TU

Kuchyňa

ŠJ Bodvianska:

vedúca školskej jedálne: Jarmila Baňovičová

hlavná kuchárka: Barbora Balogová

kuchárka: Zita Krumpálová

pomocná kuchárka: Anna Závadová

tel.: +421 910 414 443 
email: jedalenbodvianska@gmail.com

ŠJ Šíravská:

hlavná kuchárka: Ema Hricová

pomocná kuchárka: Radka Malušová

tel.: +421 910 414 443 

Organizácia vydávania stravy

- strava sa mimo školskej jedálne nevydáva
- počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v školskej jedálni nestravujú
- počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor

Podmienky 

V prípade neodhlásenia dieťata, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravovalo. 
STRAVA SA PLATÍ MESIAC VOPRED. 
DÁTUM ÚHRADY JE s pravidla do 5teho v mesiaci.

bottom of page