top of page

Poplatky

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca/rodič na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 25,00 € paušálne.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca/rodič vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Príspevok v materskej škole zákonný zástupca/rodič neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca/rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,

Školné pre obe škôlky: číslo účtu (IBAN): SK1802000000004339904656,

variabilný symbol: mesiac a rok, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa

bottom of page